Tin Học

12 Thủ Thuật Xử Lý Văn Bản Và Chuỗi Trong Excel (Cơ bản đến nâng cao) 5/2022

Video hướng dẫn thực hiện đơn giản

Nối chuỗi trong Excel

Bạn có thể tải file thực hành tại đây.

Bạn Đang Xem: 12 Thủ Thuật Xử Lý Văn Bản Và Chuỗi Trong Excel (Cơ bản đến nâng cao) 5/2022

Ở đây mình có một trường họ và một trường tên, bây giờ mình sẽ sử dụng hàm nối chuỗi để đặt tên đầy đủ chúng ta làm như sau. Đầu tiên, chúng tôi sẽ nhấp vào ô mà chúng tôi muốn hiển thị khi chúng tôi nối chuỗi, chúng tôi nhấp vào ô F6 -> gõ = và nhấp vào hộp D6 gõ phím & “” & bấm vào hộp E6 -> Nhập.

hàm nối chuỗi

Phần bên trong dấu ngoặc kép là khoảng trắng ngăn cách hai chuỗi khi ghép, chúng ta cũng có thể thay thế nó bằng một chữ cái hoặc bằng bất kỳ ký hiệu nào khác.

khoảng cách giữa hai chuỗi khi nối

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng CONCATENATE để nối các chuỗi với cú pháp CONCATENATE(ô đầu tiên của chuỗi; “”; ô cuối của chuỗi) kết quả vẫn giống như cách ghép chuỗi ban đầu.

hàm nối

Đặt kiểu phông chữ

Để viết hoa tất cả các ký tự trong hàng, bạn sử dụng hàm = LÊN(bấm vào hàng mà bạn muốn viết hoa tất cả các ký tự) và Nhập bây giờ toàn bộ hàng bạn đã chọn trở thành chữ hoa hoặc chữ hoa.

hàm viết hoa tất cả các ký tự

Nếu bạn muốn toàn bộ hàng là chữ thường, bạn có thể sử dụng. hàm số = THẤP(bấm vào hàng bạn muốn chuyển thành chữ thường) -> Enter lúc này các ký tự đã trở về chữ thường.

hàm chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường

Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, chúng tôi làm như sau: chúng tôi sử dụng để làm = CHUYÊN GIA(bấm vào ô bạn muốn chuyển đổi) rồi nhập, tất cả các ký tự viết hoa sẽ trở thành chữ thường ngay lập tức.

viết hoa ở đầu mỗi từ

Để trả về độ dài của chuỗi ký tự, chúng ta sử dụng hàm Len với cú pháp =Len(bấm vào ô mà bạn muốn biết độ dài của chuỗi ký tự trong ô) và Enter bây giờ sẽ đếm từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng trong ô và bao gồm khoảng cách giữa các ký tự.

đếm số ký tự

Bây giờ chúng ta sẽ có được ký tự bên trái hoặc bên phải mà chúng ta muốn.

Để lấy ký tự bên trái chúng ta sử dụng hàm =TRÁI(ô mà chúng tôi muốn lấy; số ký tự mà chúng tôi muốn lấy) thì nó sẽ trả về số ký tự mà bạn muốn lấy bắt đầu từ ký tự đầu tiên bên trái.

lấy ký tự trong ô

Nhận nhân vật từ bên phải thông qua bạn bằng cách sử dụng. hàm số = QUYỀN(ô của chuỗi ký tự bạn cần lấy; số ký tự bạn muốn lấy) thì nó cũng trả về các ký tự trong ô từ bên phải đến số ký tự bạn nhập.

lấy các ký tự từ phải sang trái

Bây giờ để chỉ viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi chuỗi, bạn tính tổng các hàm lại với nhau thành:

Xem Thêm : Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel

= LÊN (LEFT (C5; 1)) & LOWER (RIGHT (C5; LEN (C5) -1)) có nghĩa là trước tiên bạn chọn ký tự đầu tiên để viết hoa, sau đó bạn chọn tất cả các ký tự, xóa ký tự đầu tiên và đặt nó thành chữ thường.

hàm viết hoa ký tự đầu tiên

Loại không gian thừa

Để loại bỏ các khoảng trắng thừa, bạn sử dụng chức năng trim, chức năng này sẽ có nhiệm vụ loại bỏ các khoảng trắng thừa, nhưng nếu có nhiều khoảng trắng thừa giữa hai ký tự thì chức năng này chỉ có thể xóa bỏ một khoảng trắng thừa. Hàm này có cấu trúc như sau = Cắt (bấm vào ô bạn muốn loại bỏ khoảng trống thừa).

loại bỏ không gian thừa

Tách một phần ký tự của chuỗi

Để tách một phần ký tự của chuỗi, chúng ta cần xác định xem sẽ lấy bao nhiêu ký tự, từ đầu chuỗi, …

Để lấy ký tự từ bên trái, chúng ta sử dụng hàm TRÁI với cú pháp = LEFT (ô chứa chuỗi ký tự bạn muốn lấy; số ký tự bạn muốn lấy).

chức năng phân tách ký tự

Phần mã sinh viên chúng ta sẽ lấy từ bên phải nên chúng ta sử dụng hàm ĐÚNG với cú pháp =ĐÚNG(ô chứa chuỗi ký tự bạn muốn tách; số ký tự bạn muốn tách)

chức năng tách các ký tự từ phải sang

Bây giờ chúng ta muốn lấy ký tự thứ 3 và thứ 4 trong mã trường, chúng ta phải sử dụng hàm mới là hàm MID với cú pháp = MID (các ô được tách ra; ký tự để bắt đầu tách; số ký tự cần tách). Tức là tôi sẽ bắt đầu từ ký tự số 3 và chỉ lấy 2 ký tự.

dấu phân tách ký tự tùy chọn

Tách số khỏi chuỗi ký tự

Để trích xuất một số từ một chuỗi, trước tiên chúng ta cần xác định vị trí của số đó trong chuỗi để có thể tìm kiếm và tách số.

Với chuỗi mà tôi đang thực hành, bạn cũng có thể nhìn thấy số sau dấu – tức là chúng ta chỉ cần tìm dấu – và lấy 2 ký tự đằng sau nó.

Để tìm dấu – chúng ta sử dụng hàm TÌM THẤY với cú pháp = TÌM(“-“; ô bạn muốn tìm).

tìm nhân vật

Khi chúng ta đã tìm thấy vị trí của dấu hiệu – chúng ta sẽ sử dụng hàm MID để tách số khỏi chuỗi vì số đứng sau dấu – vì vậy chúng ta thực hiện như sau: = MID(ô mà bạn sẽ tách số; 1 + TÌM (“-“;ô bạn muốn tìm kiếm và đây cũng là ô mà bạn sẽ chia số); số ký tự bạn muốn tách).

VĐ: = MID (B10; 1 + FIND (“-“; B10); 2)

tách số khỏi chuỗi

Tách chuỗi nâng cao

Để tách ký tự sau ký tự thứ hai -, chúng ta phải sử dụng hai hàm TÌM THẤY lồng vào nhau bằng cú pháp = MID (B7; FIND (“-“; B7; FIND (“-“; B7) +1) +1; 1000) số 1000 ở cuối là số ký tự bạn lấy với số này để đảm bảo không bị thiếu ký tự.

chức năng phân tách ký tự nâng cao

Đếm từ trong Excel

Để đếm số lượng từ, chúng ta sẽ nghĩ đến thuật toán của nó, đầu tiên chúng ta sẽ loại bỏ khoảng trắng giữa các từ đó, sau đó chúng ta sẽ trừ độ dài của chuỗi đầu tiên với độ dài của chuỗi sau khi loại bỏ khoảng trắng và cộng trước.

Xem Thêm : Cách chèn thêm hàng thêm cột trong Excel đơn giản nhất

Đầu tiên là hàm xóa khoảng trắng với cấu trúc = SUBSTITUTE (B2; “”; “”) Điều này có nghĩa là bất kỳ làn đường nào có khoảng trắng sẽ được thay thế bằng không có khoảng trắng.

xóa khoảng trắng giữa các từ

Tiếp theo, chúng ta sử dụng hàm LEN để đếm số lượng ký tự và sau đó trừ nhau để tìm ra bao nhiêu từ trong chuỗi mà chúng ta thực hiện. = 1 + LEN (B2) -LEN (SUBSTITUTE (B2; “”; “”)). Lưu ý là nhớ thêm 1 vì hai từ mới có 1 dấu cách. 3 từ 2 dấu cách nên thêm 1;

đếm số ký tự trong excel

Thêm ký tự xuống dòng của một ô trong Excel

Để khi vẽ một đồ thị hoặc trong cùng một ô có chứa hai thành phần và muốn xếp hàng để phân biệt hai thành phần đó, chúng ta thực hiện như sau.

Đối với hàm nối chuỗi thông thường, chúng ta sẽ sử dụng = ô chuỗi đầu tiên & ô chuỗi thứ hai.

Nhưng để thêm hai chuỗi này vào dòng, chúng ta thêm hàm nối chuỗi Char (10) để có công thức: = B3 & CHAR (10) & D3 sau đó bạn nhấp vào Bao text thì hai chuỗi khi ghép lại sẽ tự động thẳng hàng.

xuống dòng trong cùng một ô

Tiếp theo để vẽ biểu đồ, bạn bôi đen tên cột của số lượng và doanh số, sau đó vào Chèn -> chọn loại biểu đồ muốn vẽ.

vẽ đồ thị trong excel

Xóa các ký tự đặc biệt

Đối với dấu cách, chúng ta có thể sử dụng hàm cắt để xóa nó, nhưng đối với các ký tự đặc biệt, không thể xóa hàm cắt, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng DỌN DẸP. Để tạo một câu hoàn chỉnh, chúng ta loại bỏ cả dấu cách thừa và các ký tự đặc biệt, chúng ta sẽ sử dụng hàm TRIM và chức năng CLEAN lồng nhau. = TRIM (SẠCH(ô chứa chuỗi bạn muốn loại bỏ các ký tự đặc biệt)).

xóa các ký tự đặc biệt

Padding 0

Khi độ dài của dãy số khác nhau và chúng ta muốn đảm bảo rằng mỗi chuỗi phải có tất cả 10 số, chúng ta cần thêm các số không vào phía sau.

Đầu tiên, chúng tôi thêm các số không và sau các chuỗi có lệnh = ô bạn muốn thêm & “000000000000”. VĐ: = B5 & “000000000000000000”

thêm các số không vào sau

Tôi sẽ sử dụng hàm LEFT để lấy 10 ký tự với cú pháp = LEFT (B5 & “000000000000000000”; 10) vì vậy các chuỗi sẽ được lấy 10 ký tự nên độ dài là như nhau.

hàm lấy ký tự

Định dạng số trong chuỗi ký tự

Khi nối hai chuỗi tên và số nhưng có dấu $ ở phía trước, thì việc nối chuỗi bình thường sẽ là = ô chứa chuỗi đầu tiên & “:” & ô chứa chuỗi thứ hai, nhưng khi nối chuỗi này thì Dấu $ sẽ không được giữ nguyên.

nối chuỗi thông thường

Để nối các chuỗi nhưng vẫn giữ được dấu $, chúng ta sử dụng hàm Text với cú pháp: = B5 & “:” & TEXT (C5; “$ 0”).

nối chuỗi nâng cao

Định dạng các số trong một chuỗi bằng cách sử dụng Dollar. hàm số

Tôi cũng định dạng số như hàm TEXT, nhưng tôi sẽ sử dụng hàm Dollar với cú pháp đơn giản hơn dễ nhớ hơn: = B5 & “:” $ Đô la (C5; 0)

hàm nối chuỗi nâng cao

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button