Tin Học

Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel

Xem Thêm : Cách tạo chữ nghệ thuật trong Powerpoint mới nhất 2022

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel

 1. AVERAGE
 • Cú pháp: AVERAGE(number1, number2, …)
 • Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số.
 • Ví dụ: AVERAGE(5, 6, 7) kết quả là 6.
 1. AVERAGEA
 • Cú pháp: AVERAGEA(number1, number2, …)
 • Chức năng: Tính trung bình cộng của các giá trị, bao gồm cả những giá trị logic (TRUE có giá trị 1 và FALSE có giá trị 0).
 • Ví dụ:

=AVERAGEA(2, 3, 4, 5, TRUE, FALSE) kết quả là 2,5.

 1. AVERAGEIF
 • Cú pháp: AVERAGEIF(range, criteria1)
 • Chức năng: Tính trung bình cộng của các giá trị trong một vùng theo một tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Tính trung bình cộng các giá trị <14000

Xem Thêm : Tính Cách ISTP Có Gì Thú Vị?

= AVERAGEIF(B2:B6,”<14000″) kết quả là 12.000.

 1. AVERAGEIFS
 • Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range, criteria1_range, criteria1, …)
 • Chức năng: Tính trung bình cộng của các giá trị trong một vùng theo nhiều tiêu chuẩn.
 • Ví dụ: Tính trung bình cộng các giá trị <14000 và có STT <=4.

=AVERAGEIFS(B2:B6, A2:A6, “<=4”, B2:B6, “<14000”) kết quả là 12.750.

 1. COUNT
 • Cú pháp: COUNT(value1, value2, …)
 • Chức năng: Đếm số ô chứa giá trị số trong danh sách.
 • Ví dụ: = Count(1, 3, 6, 8,”a”, “b”) kết quả là 4.
 1. COUNTA
 • Cú pháp: COUNTA(value1, value2, …)
 • Chức năng: Đếm số ô có chứa giá trị (khác rỗng) trong danh sách.
 • Ví dụ: =CountA(A2:B6) kết quả là 10.
 1. COUNTBLANK
 • Cú pháp: COUNTBLANK(range)
 • Chức năng: Đếm các ô rỗng trong một vùng.
 • Ví dụ: =CountBlank(A2:B6) kết quả là 0.
 1. COUNTIF
 • Cú pháp: COUNTIF(range, criteria)
 • Chức năng: Đếm số ô thỏa một tiêu chuẩn cho trước.
 • Ví dụ: =CountIf(B2:B6, “<14000”) kết quả là 3.
 1. COUNTIFS
 • Cú pháp: COUNTIFS(criteria _range1, criteria1, criteria _range2, criteria2, …)
 • Chức năng: Đếm số ô thỏa nhiều tiêu chuẩn cho trước.
 • Ví dụ: COUNTIFS (A2:A6, “<=4”, B2:B6, “<14000”) kết quả là 2.
 1. MAX
 • Cú pháp: MAX(number1, number2, …)
 • Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị số.
 • Ví dụ: =Max(3, 5, 4, 7, 2) kết quả là 7.
 1. MAXA
 • Cú pháp: MAXA(number1, number2, …)
 • Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị số, bao gồm cả các giá trị logic (True=1, False=0) và text.
 • Ví dụ: =MaxA(3, 5, 4, 7, 2, TRUE) kết quả là 7.
 1. MIN
 • Cú pháp: MIN(number1, number2, …)
 • Chức năng: Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị số.
 • Ví dụ: =Min(3, 5, 4, 7, 2) kết quả là 2.
 1. MINA
 • Cú pháp: MINA(number1, number2, …)
 • Chức năng: Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị số, bao gồm cả các giá trị logic và text.
 • Ví dụ: =MinA(3, 5, 4, 7, 2, TRUE) kết quả là 1.
 1. RANK
 • Cú pháp: RANK(number, ref, order)
 • Chức năng: Tính thứ hạng của một số trong danh sách các số.
 • Trong đó, number là số muốn xếp hạng, ref là vùng (phạm vi) xếp hạng, order là cách xếp hạng (0: số lớn nhất xếp hạng 1, 1: số nhỏ nhất xếp hạng 1).
 • Ví dụ: Tại ô D3 lập công thức xếp hạng = RANK(C3,$C$3:$C$6,0).

 

Xem Thêm : Cách tạo chữ nghệ thuật trong Powerpoint mới nhất 2022

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel


Previous articleHướng dẫn tạo và làm việc với Bảng (Table)
Next articleĐịnh dạng bảng trong Word

Chia sẽ để cùng phát triển


Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button