Tin Học

IPv4 – Subnetting | sinhvientot.net

Xem Thêm : Cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Bạn Đang Xem: IPv4 – Subnetting | sinhvientot.net

Subnetting là tổ hợp các kỹ thuật phân chia không gian địa chỉ của một lớp mạng nhất định thành nhiều lớp mạng nhỏ hơn bằng cách lấy một số bit trong phần Host Address (Nhiều tài liệu gọi là Host ID, gọi là Host ID, gọi là Host ID). sao cũng được, miễn là nó quay đầu trả lời khi gọi) để làm địa chỉ mạng cho mạng con (Subnet).

Mạng con loại A

Trong lớp A, chỉ octet đầu tiên được sử dụng làm mã định danh mạng và ba octet còn lại được sử dụng để gán máy chủ (ví dụ: 16,777,214 máy chủ trên mỗi mạng). Để tạo một mạng con trong lớp A, các bit từ cái chính được mượn và mặt nạ mạng con được thay đổi tương ứng.

Ví dụ: nếu một MSB (Bit quan trọng nhất) được mượn từ chuỗi bit octet thứ hai và được thêm vào địa chỉ mạng, nó sẽ tạo ra hai Mạng con (2 ^ 1 = 2) với (2 ^ 23-2) 8,388. 606 máy chủ trên mỗi mạng con.

Mặt nạ mạng con được thay đổi tương ứng để phản ánh mạng con. Bảng sau đây là danh sách tất cả các kết hợp có thể có của các mạng con lớp A:

Mạng con loại A

Cũng trong trường hợp mạng con, địa chỉ IP đầu tiên và cuối cùng của mỗi mạng con được sử dụng cho Số mạng con và địa chỉ IP Quảng bá mạng con tương ứng. Bởi vì hai địa chỉ IP này không thể được gán cho một máy chủ lưu trữ, không thể thực hiện mạng bằng cách sử dụng hơn 30 bit như Network Bits, cung cấp ít hơn hai máy chủ cho mỗi mạng con.

Mạng con loại B

Theo mặc định, sử dụng Mạng Lớp học, 14 bit được sử dụng làm các bit mạng cung cấp (2 ^ 14) 16384 Mạng và (2 ^ 16-2) Máy chủ 65534. Địa chỉ IP Lớp B có thể được nối mạng giống như địa chỉ Lớp A, bằng cách mượn các bit từ bit Máy chủ. Dưới đây là cho tất cả các kết hợp có thể có của mạng con Lớp B:

Mạng con loại B

Mạng con lớp C

Địa chỉ IP Lớp C thường được gán cho kích thước mạng rất nhỏ, vì nó chỉ có thể có 254 máy chủ trong một mạng. Bảng sau đây là danh sách tất cả các kết hợp có thể có của địa chỉ mạng con IP lớp B:

Mạng con lớp C

Bài viết được tham khảo và dịch từ www.tutorialspoint.com, chúc các bạn thành công!

Xem Thêm : Cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Bạn Đang Xem: IPv4 – Subnetting | sinhvientot.net

Nguồn: https://lienket365.com
Danh mục: Tin Học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button